รายการจองห้องประชุม

 
 
เวลาเริ่มประชุม รายละเอียด จำนวนผู้เข้าประชุม QRcode
14:00 - 15:00
หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2566
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 ( Conference )
หน่วยงาน : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

20