รายการจองห้องประชุม

 
 
เวลาเริ่มประชุม รายละเอียด จำนวนผู้เข้าประชุม QRcode
13:30 - 15:30
หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 6/2567
สถานที่ : ห้องประชุมที่ 2 ชั้น 8 อาคาร 1 ( Conference )
หน่วยงาน : สหกรณ์น้ำบาดาล

5
08:30 - 12:00
หัวข้อ : ประชุมถอดบทเรียนโครงการจัดการน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ได้รับเงินสนับสนุนจา
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 2 ( Conference )
หน่วยงาน : กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

10
08:30 - 12:00
หัวข้อ : ลับ
สถานที่ : ห้องประชุมนาคราช ชั้น 8 อาคาร 1 ( Conference )
หน่วยงาน : สำนักบริหารกลาง ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม

7