รายการจองห้องประชุม

 
 
เวลาเริ่มประชุม รายละเอียด จำนวนผู้เข้าประชุม QRcode
13:00 - 16:30
หัวข้อ : การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.
สถานที่ : ห้องประชุมนาคราช ชั้น 8 อาคาร 1 ( Conference )
หน่วยงาน : สำนักผู้เชี่ยวชาญ

6
09:00 - 12:00
หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 2/67
สถานที่ : ห้องประชุมนาคราช ชั้น 8 อาคาร 1 ( Conference )
หน่วยงาน : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

5
10:00 - 12:00
หัวข้อ : ประชุมสื่อประชาสัมพันธ์
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 2 ( Conference )
หน่วยงาน : กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

5