รายการจองห้องประชุม

 
 
เวลาเริ่มประชุม รายละเอียด จำนวนผู้เข้าประชุม QRcode
13:30 - 16:00
หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 4/2567
สถานที่ : ห้องประชุมที่ 2 ชั้น 8 อาคาร 1 ( Conference )
หน่วยงาน : สหกรณ์น้ำบาดาล

5
09:30 - 13:00
หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2567
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 ( Conference )
หน่วยงาน : สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

30
08:30 - 12:00
หัวข้อ : การประชุมอนุกรรมกมาในส่วนกลาง ครั้งที่ 7/2567.1
สถานที่ : ห้องประชุมที่ 2 ชั้น 8 อาคาร 1 ( Conference )
หน่วยงาน : สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

20
13:30 - 16:30
หัวข้อ : หารือการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับประเทศ
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 ( Conference )
หน่วยงาน : สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล

10