ปฎิทินการประชุม (รวม)

09:00 น. ลับ

09:00 น. ลับ

13:00 น. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ครั้งที่ /2566

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 2

13:30 น. ประชุมปิดตรวจตามแผนการตรวจสอบภายใน 2566

09:00 น. ลับ

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน

13:30 น. ปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการปริมาณจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

13:00 น. ประชุมปรึกษาหารือและพิจารณาแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการน้ำบาดาลของภาคเอกชน

10:00 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2566

09:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 7/2566

13:00 น. คณะทำงานจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

09:00 น. ลับ

09:00 น. ประชุมรายงานความก้าวหน้าการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง

08:30 น. ลับมาก

08:30 น. ลับมาก

08:30 น. ลับมาก

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีคณะที่ 1

09:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566

09:30 น. หารือแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกับ ผอ.วิชิต

17:00 น. ประชุมเกณฑ์การคัดเลือก ทสจ.ดีเด่น

08:30 น. ประชุม AIT

09:00 น. ประชม 18 เขต

13:30 น. ลับ

13:30 น. ลับ

08:30 น. คณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ครั้งที่ 2(2566)

09:00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2566

10:15 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 2/2566

09:00 น. หารือกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับโครงสร้างในการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

08:30 น. ประชุม ค.ต.ป.ทส. ชุดที่ 8 ครั้งที่ 2/2566

13:00 น. ประชุมชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570

09:00 น. ประชุมรายงานความก้าวหน้าการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง

12:00 น. ประชุมรายงานความก้าวหน้าการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง

10:00 น. ประชุมรายงานความก้าวหน้าการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง

09:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2566

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 4/2566

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 2/2566

08:30 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ทส. ครั้งที่1/2566

09:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2566

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2566

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ครั้งที่ 2/2566

13:00 น. ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบ

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2566

09:00 น. ประชุมสำนักงานผู้เชี่ยวชาญ

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2566

13:00 น. ประชุมหารือระบบสแกนลายนิ้วมือ โดย สบก. และ ศทส.

14:00 น. ติดตามเร่งรัด รายงานการตรวจรับพัสดุ

10:00 น. ประชุมตรวจรับงานจ้างเหมาบริการ

07:00 น. โครงการจัดการความรู้ด้านน้ำบาดาล KM. (เพิมเติม)

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

07:00 น. โครงการจัดการความรู้ด้านน้ำบาดาล (KM) ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7

07:00 น. โครงการจัดการความรู้ด้านน้ำบาดาล (KM) ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5

07:00 น. โครงการจัดการความรู้ด้านน้ำบาดาล (KM) ครั้งที่ 3

07:00 น. โครงการจัดการความรู้ด้านน้ำบาดาล (KM) ครั้งที่ 2

10:15 น. ประชุมรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างศูนย์การบริหารจัดการและเรียนรู้ฯ

09:00 น. ขอเชิญประชุมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนต

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตการจัดทำสื่่อเคลื่อนที่กองทุนฯ

09:00 น. ลับ

13:15 น. เข้าร่วมกิจกรรมการให้คำปรึกษาทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงา

13:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 1/2566

07:00 น. สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (8 ตำแแหน่ง)

07:00 น. สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (8 ตำแแหน่ง)

07:00 น. สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (8 ตำแแหน่ง)

07:00 น. สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (8 ตำแแหน่ง)

07:30 น. สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (8 ตำแแหน่ง)

07:30 น. สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (8 ตำแแหน่ง)

07:30 น. สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (8 ตำแแหน่ง)

07:30 น. สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (8 ตำแแหน่ง)

10:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2566

13:30 น. พิธีลงนามคำรับรอง

10:00 น. ประชุมรายงานความก้าวหน้าการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง

09:30 น. ขอเชิญประชุมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนต

10:00 น. การประชุมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

09:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 5/2566

08:30 น. ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

09:30 น. ขอเชิญประชุมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนต

09:30 น. ขอเชิญประชุมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนต

09:30 น. ขอเชิญประชุมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนต

13:00 น. ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 1/2566

08:00 น. คณะกรรมการตัดสินรางวัลเครือข่ายน้ำบาดาลดีเด่น

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการสอบละเมิด

09:30 น. ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

09:00 น. ลับ

09:00 น. เข้าเฝ้ารับเสด็จโครงการพระราชดำริ

13:30 น. การจัดจ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 2/2566

10:00 น. การสำรวจและเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการส่วนกลาง

10:30 น. ประชุมหารือแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างการวิเคราะ์น้ำ

08:00 น. พิธีพระราชทานของขวัญปีใหม่จากเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

09:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 6/2566

09:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 5/2566

14:00 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2566

08:30 น. ประชุม ค.ต.ป.ทส. ชุดที่ 8 ครั้งที่ 1/2566

13:30 น. ประชุมหารือการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 2/2566

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2566

13:30 น. คณะทำงานจัดงานวันน้ำบาดาลแห่งชาติ

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานเกี่ยวกับการจัดจ้างและกำหนดราคากลางราคาอ้างอิง

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานเกี่ยวกับการจัดจ้างและกำหนดราคากลางราคาอ้างอิง

09:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 1/2566

09:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 1/2566

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีคณะที่ 1

09:00 น. ประชุมรายงานความก้าวหน้าการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายแนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดิน ครั้ง 1/2566

09:00 น. ระดมความคิดเห็น DSS

13:30 น. ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์การบริหารจัดการและเรียนรู้ด้านการประกอบ

13:00 น. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเครื่่องราชอิสริยาภรณ์ 2566

08:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2566

14:30 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

10:00 น. ประชุมตรวจรับจ้างเหมาบริการงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

08:00 น. โครงการจัดการความรู้ด้านน้ำบาดาล (KM) ครั้งที่ 1

14:00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2566

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 2/2566

14:00 น. ประชุม TOR ปี 2566

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2566

09:00 น. ตรวจรับการจัดฝึกอบรมหลูกสูตร 2016&2019

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1

09:00 น. ประชุมติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

09:00 น. ประชุมติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

09:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 3/2566

10:00 น. ประชุมรายงานความก้าวหน้าการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการฯ สหกรณ์น้ำบาดาล

09:30 น. ประชุมชี้แจงแนวทาง ITA ปี 2566

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการ

09:00 น. ประชุมหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

09:30 น. ประชุมรับมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีคณะที่ 1

14:30 น. ประชุมหารือโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor,ECC)

13:00 น. ประชุมส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

13:00 น. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในความรับผิดชอบของสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

16:30 น. ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำ

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 1/2566

14:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2566

08:00 น. สัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้การศ฿กษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

09:00 น. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

14:00 น. ประชุมคณะกรรมการติดตามหนี้ของสมาชิก ครั้งที่ 1/2566

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 1/2566

08:30 น. ประชุมหารือโครงการออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศแผนที่น้ำบาดาล

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2566

10:00 น. ประชุมภายในหน่วยงานของสำนักงานผู้เชี่ยวชาญ

13:00 น. เชิญประชุม PMQA 4.0

15:00 น. ประชุมพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566

09:30 น. DSS

09:30 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2566

09:30 น. ทำบุญกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

09:00 น. ทดสอบแอปพลิเคชัน Badan4Thai

08:30 น. ประชุมอบรมการใช้งาน Web Application สำหรับระบบฐานข้อมูลอุทกธรณีวิทยาในรูปสามมิติ

08:30 น. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและเปิดตัวระบบฐานข้อมูลอุทกธรณีวิทยาในรูปสามมิติเพื่อบริหารจั

09:30 น. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 1/2566

09:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 2/2566

09:30 น. ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2566

13:00 น. ประชุมหารือการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒน

13:30 น. ประชุมหารือการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒน

09:00 น. คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 1/2566

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมอุทกธรณีวิทยาไทย ครั้งที่ 1/2566

09:30 น. ประชุมหารือแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนประชาชน

13:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2566

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2566

09:30 น. ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณี ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 1/2566

09:30 น. ประชุมพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566

09:30 น. การฝึกอบรมการใช้งานเครื่องบันทึกระดับน้ำอัตโนมัติจำนวน 13 ชุด

09:00 น. การฝึกอบรมการใช้งานเครื่องบันทึกระดับน้ำอัตโนมัติจำนวน 30 ชุด

13:30 น. ประชุมนำเสนอผลการวิจัยโครงการการพัฒนาระบบการจัดการน้ำบาดาลสำหรับการวางแผนเพื่อเพิ่มปร

09:00 น. ประชุม สทบ.เขต

10:00 น. ประชุมความก้าวหน้าโครงการจัดทำฐานข้อมูลอุทกธรณีวิทยาในรูปแบบสามมิติเพื่อบริหารจัดการน

08:30 น. ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3

08:30 น. ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

08:30 น. ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

08:30 น. สำนักงานป.ป.ช.

08:30 น. สำนักงานป.ป.ช.

09:00 น. ประชุมมอบนโยบายให้กับหน่วยงานระดับพื้นที่

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งวิศวกร ระดับชำนาญการ

07:30 น. สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นายช่างเครื่องกล เจ้าพนักงานพัสดุ

07:30 น. สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นายช่างเครื่องกล เจ้าพนักงานพัสดุ

07:15 น. สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นายช่างเครื่องกล เจ้าพนักงานพัสดุ

09:30 น. คณะทำงานโครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านน้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมหารือพระราชบัญญัติอิเล็กทรอนิกส์

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10:00 น. การสัมภาษณ์เชิงลึก โครงการพัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย

09:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 1/2566

09:00 น. ตรวจงานจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และประเมินความคุ้มค่า ทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

08:30 น. ทดสอบระบบ จัดเตรียมระบบห้องประชุม

13:00 น. จัดประชุมอบรม

13:00 น. Badan4Thai

14:30 น. ติดตามการดำเนินการศูนย์บริการสำนักควบคุม

08:00 น. โครงการจัดการความรู้ด้านน้ำบาดาล (KM) ครั้งที่ 7-8

08:00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

08:00 น. โครงการจัดการความรู้ด้านน้ำบาดาล (KM) ครั้งที่ 3-4

12:30 น. การบริการปรึกษา ปัญหา Office syndrome

08:30 น. แก้อาการ Office syndrome

13:00 น. ประชุม ค.ต.ป.ทส. ชุดที่ 8 ครั้งที่ 11/2565

09:00 น. ประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินการและรูปแบบการทดสอบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมิน

08:30 น. การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณ ปี 2567

08:30 น. การส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

09:30 น. ประชุมคณะทำงาน PMQA 4.0

13:00 น. ประชุม PMQA

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 11/2565

14:00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2565

08:30 น. ประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับดูแล การควบคุมภายใน ทบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10:30 น. ฝ่ายวิชาการ

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะ 1

10:00 น. ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

09:00 น. ประชุมรับฟังแนวการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกอ

15:00 น. การประชุม UN-Water Summit on Groundwater 2022

09:30 น. ประชุมบุคลากรสำนักพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2565

08:30 น. อบรมกองบริหารกองทุนฯ

13:00 น. ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 4/2565

14:00 น. รับฟังการชี้แจง (ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

14:00 น. รับฟังการชี้แจง (ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

13:00 น. ประชุมตรวจสอบการดำเนินโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

13:00 น. ประชุมคณะกรรมาการติดตาม กำกับดูแล การควบคุมภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25

08:00 น. คณะกรรมการน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2565

10:00 น. ประชุมสื่อสิ่งพิมพ์

09:00 น. ประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากผลการศึกษารายงานประ

08:30 น. ประชุมหารือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานก่อสร้าง

09:00 น. ประชุมบุคลากรสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

13:00 น. ประชุมหารือเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

13:00 น. ลับ

10:00 น. การประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและ

08:30 น. ลับ

09:00 น. สัมภาษณ์พนักงานกองทุน

09:30 น. ลับ

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565

14:00 น. e-Service

15:00 น. ประชุมคณะกรรมการติดตามหนี้ของสมาชิก ครั้งที่ 7/2565

09:30 น. ลับ

09:15 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 10/2565

09:00 น. ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

08:30 น. อบรมบุคลากรกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

08:30 น. ลับ

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 13/2565

09:00 น. สอบพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

13:30 น. ประชุมหารือการใช้งานระบบ E-service

15:00 น. ลับ

08:30 น. ลับ

09:00 น. ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

08:00 น. การฝึกอบรมหลักสูตร Basic of data science and bigdata analyitcs

08:00 น. การฝึกอบรมหลักสูตร Basic of data science and bigdata analyitcs

08:00 น. การฝึกอบรมหลักสูตร Basic of data science and bigdata analyitcs

08:00 น. การฝึกอบรมหลักสูตร Basic of data science and bigdata analyitcs

10:00 น. ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

09:00 น. ประชุมเปิดตรวจตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

09:30 น. การประชุมชี้แจงข้อเสนอการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ

08:30 น. ปรับปรุงห้องประชุม

13:00 น. ปรับปรุงห้องประชุม

09:00 น. ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12/2565

10:00 น. ประชุมการเปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:00 น. ประชุมสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

07:00 น. สอบเพื่่อวัดความรู้ความสามารถที่่่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)

07:00 น. สอบเพื่่อวัดความรู้ความสามารถที่่่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)

14:00 น. การพัฒนาแอปพลิเคชัน Badan4Thai

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 3

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

08:30 น. ทดสอบระบบ จัดเตรียมระบบประชุมออนไลน์

08:30 น. ทดสอบระบบ จัดเตรียมระบบห้องประชุมออนไลน์

14:00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 5/2565

10:00 น. ประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

10:00 น. ให้ข้อมูลโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ฯ

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้สามัญพิเศษ ครั้งที่ 3/2565

09:30 น. ประชุมสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

08:00 น. จัดทำระบบ

10:00 น. ประชุมบุคลากรสำนักพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2565

17:15 น. ประชุมหารือ (อทบ)

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการพิเศษ

08:00 น. ปรับปรุงระบบ

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ

08:00 น. คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่่ 13/2565

13:00 น. ประชุมปิดตรวจตามแผนการตรวจสอบภายใน 2565

13:30 น. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

13:00 น. การประชุมหารือตัวชี้วัดของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีบัญชี 2566

06:00 น. ประชุมคณะกรรมการสอบสวน (ลับ)

09:00 น. คณะกรรมการพิจารณากรอบการสั่งสมประสบการณ์ข้าราชการผู้มีผบสัมฤทธิ์สูง

06:00 น. ประชุมคณะกรรมการสอบสวน (ลับ)

14:00 น. ประชุมหารือสำนักภายใต้การกำกับดูแลของ รอง อทบ.ยงยุทธ

09:00 น. ลับ

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2565

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2565

09:30 น. การประชุมคณะทำงานดำเนินการตามระบบประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจับรับพัสดุการจ้างเหมาบริการงานด้านกฎหมาย

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจับรับพัสดุการจ้างเหมาบริการงานด้านวิเคราะห์นโนบายฯ

14:30 น. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ครั้งที่ 6/2565

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

08:00 น. คณะกรรมสอบแข่งขันเพื่่่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

11:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 9/2565

10:00 น. ตรวจรับงานงวดที่ 2 การจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ผลก

08:30 น. คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบ HiPPS

13:30 น. ประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณี ระดับชำนาญการ

13:00 น. ประชุมเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

08:30 น. การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกำหนดกรอบแนวทาง ปี 2566

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 9/2565

14:15 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2565

09:00 น. เปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานกับ สตง.

09:00 น. เปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานกับ สตง.

09:00 น. เปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานกับ สตง.

09:00 น. เปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานกับ สตง.

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุการจัดจ้างทำรายงานประจำปี 2564 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (Annual Report 2021)

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:30 น. ประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านน้ำบาดาลเพื่อบริการประชาชน (Badan4Thai)

13:30 น. ประชุมเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติ

08:00 น. รายงานตัว

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2565

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2565

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2565

10:00 น. การประชุมพิจารณาตัดสินรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่น

13:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 8/2565

14:00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจับรับพัสดุการจ้างเหมาบริการงานด้านกฎหมาย

10:00 น. การประชุมพิจารณาตัดสินรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่น

09:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 8/2565

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 4

06:30 น. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

06:30 น. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10:00 น. ประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะและรับฟังรายงานความหน้าครั้งที่ 1 การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

10:00 น. สำนักเลขานุการ APTERR เข้าเยี่ยมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมบุคลากรสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

13:30 น. ประชุมตรวจรับจ้างเหมาบริการงานด้านการวางแผนฯ

09:00 น. ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง

09:00 น. ประชุมบุคลากรสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

09:00 น. การประชุมคณะทำงานติดตามหนี้ค้าง

09:00 น. การประชุมคณะกรรมการน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565

10:00 น. ประชุมส่งมอบงานคณะกรรมการบริหารสมาอุทกธรณีวิทยาไทย

16:00 น. ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 8/2565

08:00 น. รายงานตัว

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่อ

07:30 น. ประชุมเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

08:00 น. สอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

13:30 น. ประชุมหารือการลงพื้นที่ออกตรวจ

13:45 น. ประชุมผู้บริหาร ทบ. ครั้งที่ 7/2565

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 7/2565

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 7/2565

09:30 น. การประชุมคณะทำงานดำเนินการตามระบบประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักธรณีวิทยา ระดับชำนาญการ

08:00 น. สอบสัมภาษณ์พนักงานกองทุน

09:30 น. ประชุมตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ

09:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 7/2565

09:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 7/2565

09:00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565

13:30 น. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ครั้งที่ 5/2565

16:30 น. อทบ เป็นวิทยากรบรรยาย

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:00 น. ประชุมหารือสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

14:00 น. ประชุมตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการงานด้านการวางแผนฯ

13:30 น. การประชุมติดตามงานสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 7/2565

09:30 น. ประชุมหารือภาคีเครือข่าย

13:15 น. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ 2 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลอุทธรณีวิทยาในรูปแบบสามมิติ

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3

14:15 น. ประชุมเตรียมความพร้อมภาคีเครือข่าย

08:00 น. การรายงานตัว

08:30 น. อบรมการใช้งานชุดสูบทดสอบปริมานน้ำเพื่อประมาณคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นน้ำบาดาลแบบชุด

08:30 น. ประชุมโครงการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ DSS

09:30 น. หารือสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

08:45 น. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

09:00 น. ประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์

13:00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

13:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 6/2565

13:00 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2565

08:00 น. รายงานตัวพนักงานราชการ

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่

10:00 น. ประชุมบุคลากรสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

14:00 น. ประชุมเตรียมการจัดประชุมภาคีเครือข่ายผู้ใช้น้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2565

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2565

08:30 น. ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

08:30 น. ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

08:30 น. ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

13:00 น. การประชุมเข้าพบหารือจาก DHI

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 12/2565

10:00 น. ประชุมตรวจรับงานจ้าง

14:00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมภาคีเครือข่ายฯ

14:00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจัดจ้างเก็บเอกสารต่อเนื่อง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 445 กล่อง

09:00 น. ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

08:30 น. สตง. ตรวจสอบ

14:00 น. ประชุมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

14:00 น. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างเหมาบริการงานด้านกฎหมาย

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ภายใต้โครงการเสริมสร้างฯ ครั้งท

10:00 น. ประชุมตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการงานด้านการวางแผนฯ

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ภายใต้โครงการเสริมสร้างฯ ครั้งท

10:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 2/25625

14:00 น. การประชุม คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็น “เพชรจร

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 6/2565

10:00 น. ประชุม อ.ก.พ. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2565

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเงินประจำตำแหน่ง

14:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 11/2565

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 6/2565

05:00 น. ประชุมคณะกรรมการวิชาการน้ำบาดาลนานาชาติ

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2565

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2565

15:30 น. ลับ

09:00 น. ประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ

13:00 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2565

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

09:30 น. ประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานโครงการ ภายใต้ความรับผิดชอบของ สสป.

09:00 น. ประชุมปิดตรวจตามแผนการตรวจสอบภายใน 2565

08:30 น. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ฯ ครั้งที่ 2/

08:30 น. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ฯ ครั้งที่ 1/

09:00 น. คณะกรรมการพิจารณาจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์

09:00 น. ประชุมหารือจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ

09:00 น. ประชุมหารือจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ

09:00 น. ประชุมพิจารณาการนำเสนอรายงานแผนการดำเนินการโครงการจัดทำระบบฐานระบบจัดทำระบบฐานข้อมูลอ

09:30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเสนอโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

08:00 น. คณะกรรมการวิชาการน้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2565

07:00 น. สอบเพื่่อวัดความรู้ความสามารถที่่่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)

14:00 น. ประชุมตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการฯ

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 5/2565

09:30 น. ประชุมชี้แจงรายละเอียดแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

13:00 น. แก้ไขระบบ 2

13:00 น. ประชุมทดสอบระบบ

12:00 น. คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบ HiPPS

09:00 น. ประชุม อ.ก.พ. 2/2565

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมิน

13:00 น. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจั

18:00 น. นำเสอนระบบงาน

14:15 น. ประชุมระบบ meeting

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2565

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

13:30 น. ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

10:00 น. ประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น งบกลางเพิ่มเติม 2565

09:00 น. ประชุมบุคลากรสำนักพัฒนา​น้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมงบกลาง2565 (เพิ่มเติม)

09:00 น. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2565

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 2

13:00 น. ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 1 โครงการระบบฐานข้อมูลอุทกธรณีวิทยาในรูปสามมิติเพื่อบริหารจัดการ

09:30 น. ประชุมสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565

08:00 น. สอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

08:00 น. สอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

13:30 น. ประชุมหารือการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงิน ค่าใช้น้ำบาดาล และค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2565

10:00 น. ประชุมตรวจรับพัสดุการจ้างเหมาบริการงานด้านกฎหมาย

08:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 7/2565

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล

09:00 น. ประชุมคณะทำงานคณะทำงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2565

09:30 น. ประชุมหารือการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินค่าใช้น้ำบาดาล ฯผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส

11:00 น. คณะทำงานรับเสด็จ

10:00 น. ประชุมตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการงานด้านการวางแผนฯ

10:00 น. คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2565

08:00 น. ประชุมรับเสด็จ

13:30 น. ประชุมหารือร่วมกับ ศทส.

09:00 น. สอบสัมภาษณ์พนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

08:30 น. ประชุมหารือ

14:00 น. ประชุมยกเลิกจ้างเหมาบริการ (นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง)

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2565

13:00 น. ประชุมหารือร่วมกับ ศทส.

03:00 น. ประชุมคณะกรรมการสอบสวน (ลับ)

17:30 น. ทดสอบระบบ 65_2

13:00 น. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2565

09:00 น. ปรับปรุงโครงสร้าง

13:00 น. ทดสอบระบบ 65

13:30 น. ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA )

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

10:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:00 น. ประชุมร่วมกับ ศทส.

09:00 น. รับมอบนโยบาย

08:30 น. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์(e-Service) ครั้งที่ 2

08:30 น. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์(e-Service) ครั้งที่ 2

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2565

13:00 น. ทดสอบระบบ65/1

14:30 น. ประชุมสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

09:00 น. สอบพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2565

09:00 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2565

09:00 น. ลับ

12:30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานประชาสัมพันธ์

10:00 น. ประชุมตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการงานด้านพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้

14:00 น. ประชุมตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการงานด้านการวางแผนฯ

13:00 น. อบรมการใช้งานเครื่องรางวัดระดับความสูง

09:00 น. ประชุมหารืองานกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2565

13:30 น. ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สหกรณ์น้ำบาดาล

12:30 น. ประชุมเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2565

09:00 น. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565

09:00 น. อาจารน์ที่ปรึกษานิเทศ

18:30 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชา

08:00 น. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการTOR

10:00 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565

09:00 น. อบรมการใช้เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

13:30 น. ประชุมติดตามงาน (อทบ.) ที่ปรึกษาสวัสดิ์

03:00 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565

09:30 น. ประชุมคณะทำงานติดตามหนี้ค้าง

09:30 น. เสวนา ปลดล็อกข้อจำกัดการวิจัยสิ่งแวดล้อม

09:30 น. คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุน ครั้งที่ 1/2565

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างที่ปรึกษา

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างเหมาบริการงานด้านกฎหมาย

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

13:30 น. ประชุมหารือแนวทางการจัดฝึกอบรมวิชาการอุทกธีวิทยา

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2565

09:00 น. การประชุมสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

13:30 น. ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ปี 2565 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 1

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 2/2565

10:00 น. ประชุม คตป.ทส. ชุดที่ 8 ครั้งที่ 1/2565

09:00 น. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2565

04:00 น. ประชุมคณะกรรมการสอบสวน (ลับ)

09:00 น. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

10:00 น. Badan4Thai

15:00 น. เร่งรัดติดตามโครงการของสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2565

14:00 น. ประชุมโครงการระบบตัดสินใจผู้บริหาร

13:00 น. ประชุม อ.ก.พ.

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล

08:30 น. ประชุมผู้บริหาร

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ครั้งที่ 1/2565

08:00 น. การจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ครั้งที่ 4

08:00 น. การจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ครั้งที่ 3

16:00 น. ประชุม งานนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล

10:00 น. คณะกรรมการประเมินราคาพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

09:00 น. อบรมและสาธิตการใช้งานเครื่องบันทึกระดับน้ำอัตโนมัติ

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีคณะที่ 2

13:00 น. ประชุม DSS

09:00 น. อบรมการใช้งานเครื่องบันทึกระดับน้ำบาดาลอัตโนมัติ จำนวน 21 ชุด

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

09:00 น. ประชุมหารือแนวทางการดำเนินคดี

13:30 น. การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดเก็บเอกสารประกอบการอ้างอิงผลการดำเนินงานของกองทุ

09:00 น. ลับ

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างเหมาบริการงานด้านกฎหมาย

10:00 น. ตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการ

08:30 น. ประชุมโครงการประกวดนวัตกรรม

08:45 น. ประชุมโครงการประกวดนวัตกรรม

08:00 น. ประชุมโครงการประกวดนวัตกรรม

13:00 น. ตรวจรับงานจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญด้านการวางการแผนฯ

09:00 น. การบรรยายพิเศษเรื่องถ้ำวิทยาของโครงการศึกษาสำรวจขั้นรายละเอียดระดับลึกในพื้นที่หินปูน

13:30 น. ประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับหน่วยงาน (Hardware Sof

07:00 น. อำนวยการสอบพนักงานกองทุนฯ

10:00 น. ประชุมโครงการ

09:30 น. ตรวจรับพัสดุคอมพิวเตอร์

09:00 น. ่เผยแพร่ผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาและประเมินประมาณการสูบน้ำบาดาลท

14:30 น. ฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

07:00 น. สอบพนักงานกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 14/2564

10:00 น. ประชุมคณะอำนวยการเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ

13:00 น. ลับ

13:30 น. ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 6/2564

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 10/2564

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเหมาบริการงานด้านกฎหมาย

13:00 น. ประชุมหารือคณะทำงานกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

13:30 น. ประชุมเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 5

09:00 น. ประชุมตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการงานด้านพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้

09:15 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมเพิ่มประสิทธิภาคภาครัฐ

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 23/2564

09:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1

09:00 น. คณะทำงานตามระบบประเมินผลของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

11:30 น. ประชุมหารือ การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมหารือโครงการที่ขอรับเงินกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2564

09:00 น. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2565

09:00 น. ประชุมตรวจรับจ้างที่ปรึกษาฯ

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ

09:30 น. ประชุมสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2564

13:30 น. ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันน้ำบาดาลเพื่อบริการประชาชน (Badan4Thai)

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 22/2564

08:30 น. อทบ ประชุมหารือ

08:30 น. ประชุม AIT

11:00 น. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการTOR จัดซื้อยานพาหนะและขนส่งโครงการเสริมสร้างฯ65 จำนวน 2 ราย

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 24/2564

13:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1

09:00 น. ลับ

13:30 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 11/2564

13:30 น. คณะกรรมการการประชุมโครงสร้าง

08:15 น. KM ด้านการสำรวจน้ำบาดาล

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2564

09:00 น. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการน้ำเกษตร

16:00 น. ประชุมสรรหาพนักงานกองทุนฯ

13:30 น. ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 6/2564

16:00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 13/2564

09:30 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 10/2564

14:00 น. ประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมธรรมาภิบาลข้อมูล

09:00 น. แบบเติมน้ำฝนผ่านหลังคา โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12:00 น. ประชุมหารือร่วมกับ ศทส.

13:30 น. การประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับดูแล การควบคุมภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2564

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ ครั้งที่2

08:30 น. ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 1

13:00 น. ประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

09:30 น. ประชุมหารือจัดทำวีดีทัศน์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนฯ

09:00 น. แนะนำโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สอฟ.)

09:00 น. หารือเพื่อให้ข้อเสนอแนะโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

09:00 น. ลับ

08:00 น. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอบรมการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) สำหรับเจ้าหน้าที่

09:30 น. ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 6/2564

13:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 21/2564

09:30 น. โครงการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลกร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

13:30 น. ประชุมหารือโครงสร้าง

14:30 น. การประชุมการชี้แจงตัวชี้วัด สทบ. เขต

09:00 น. ประชุมตรวจรับจ้างเหมาบริการงานด้านการวางแผน

09:30 น. ประชุมติดตามการดำเนินงานของ ศทส.

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

09:30 น. ประชุมพิจารณาความเหมาะสมและจำเป็นของโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบ

13:30 น. รับมอบนโยบายปีงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ.2565 จาก ปกท.ทส.

09:30 น. ประชุมสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2564

13:00 น. ประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2564

09:00 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมหารือการพัฒนาระบบ e-Service สำหรับการประกอบกิจการน้ำบาดาล

13:30 น. ดำเนินการ

14:00 น. ประชุมหารือร่วมกับ JICA

08:30 น. อบรมการเสริมสร้างความรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

13:00 น. ประชุมเรื่องการฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16

09:15 น. ปฐมนิเทศพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลรายใหม่

03:15 น. เงินกู้

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

13:00 น. การจัดทำข้อมูลการพิจารณาพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเชิงรุก

08:00 น. ประชุมหารือร่วม โครงการศึกษา ฯ

03:00 น. ประชุมเปิดตรวจตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

13:45 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2564

12:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 19/2564

09:30 น. กพร.

10:00 น. ประชุมสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

08:00 น. สัมภาษณ์พนักงานกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:00 น. ทดสอบจองห้องประชุม

08:00 น. ประชุมกรรมการ TOR

10:00 น. ประชุมโครงสร้าง

01:45 น. กรรมการเงินกู้

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1 (กนก.)

09:00 น. การประชุมกำหนดขอบเขตของงานจ้างและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจ้างเหมาบริการงานด้านการ

08:30 น. ทบทวนแผนโครงการ และข้อกำหนดโครงการแผนฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี

08:30 น. สอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

15:00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

13:00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

10:00 น. ประชุมพิจารณาขอบเขตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

09:00 น. ประชุมรับฟังการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 โครงการอุตสาหกรรมเติมน้ำใต้ดินระดับตื้

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 20/2564

08:30 น. ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

13:30 น. ประชุมเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

09:30 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 10/2564

09:00 น. ประชุมหารือตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2565

09:00 น. ลับ

09:00 น. ลับ

14:00 น. ทดสอบการจองห้องประชุม

09:30 น. ประชุมสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

13:30 น. กรอบรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์

09:30 น. ทบทวนแผนโครงการ และข้อกำหนดโครงการแผนฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี

13:30 น. ประชุมผู้บริหาร

08:30 น. อบรมควบคุมคุณภาพการเจาะน้ำบาดาลและการตรวจรับงาน

17:45 น. การบริหารน้ำในแต่ละพื้นที่

08:00 น. ช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 2

08:00 น. ช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 2

08:00 น. ช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 2

09:30 น. อบรม Train the Trainers

08:00 น. อบรม Train the Trainers

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการติดตาม และรายงานสถานภาพการใช้ค่าสาธารณูปโภคของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

08:30 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 7 /2564

13:30 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2564

09:00 น. ชี้แจงโครงการ รวมถึงเรื่องการจัดทำคู่มือความยั่งยืนของน้ำชุมชน

08:00 น. ประชุมปัจฉิมนิเทศน์กับ สทนช.

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

15:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการส่วนกลางในส่วนกลาง ครั้งที่ 13/2564

10:45 น. ทดสอบจองห้องประชุม 09.00 วันที่ 29 มิถุนายน 2564

10:15 น. 00

16:45 น. ทดสอบสร้างหัวข้อโดยเนติ์

08:30 น. ทดสอบจองห้องประชุม 09.00 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

08:00 น. ประชุมเตรียมการ THA 2022

12:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการส่วนกลางในส่วนกลาง ครั้งที่ 12/2564

11:30 น. ประชุม ทดสอบ 09.00 วันที่ 28 มิถุนายน 2564

13:30 น. ประชุมผู้บริหาร

13:00 น. ประชุมผู้บริหาร

08:00 น. ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564

14:30 น. การประชุมผู้บริหาร

09:00 น. ศทส.ทดสอบ

ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 1 (ห้องใหญ่)

ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 1 (ห้องใหญ่)

ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 1 (ห้องใหญ่)

ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 2

ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 2

ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 1 (ห้องใหญ่)

วันที่ใช้ห้อง รายละเอียด จำนวนผู้เข้าประชุม
23/03/2566 - 09:00 - 16:30 หัวข้อ : ลับ
สถานที่ : ห้องประชุม กองบริหารกองทุน ชั้น 5 อาคาร 2
หน่วยงาน : กลุ่มนิติการ
ชื่อผู้จอง : ธัญญลักษณ์
เบอร์ติดต่อ : 042-666-7000 ต่อ 7443
ปิดเวลา : 16:30
ประเภทการประชุม : -
5
23/03/2566 - 08:30 - 16:30 หัวข้อ : ลับมาก
สถานที่ : ห้องประชุมนาคราช ชั้น 8 อาคาร 1 ( Conference )
หน่วยงาน : กลุ่มนิติการ
ชื่อผู้จอง : นายภีศเดช วงศ์สุริยะรัศมี
เบอร์ติดต่อ : 7479
ปิดเวลา : 16:30
ประเภทการประชุม : -
7
23/03/2566 - 09:30 - 14:00 หัวข้อ : ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2566
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 ( Conference )
หน่วยงาน : สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
ชื่อผู้จอง : รพีพร
เบอร์ติดต่อ : 7324
ปิดเวลา : 14:00
ประเภทการประชุม : conference
15
23/03/2566 - 07:00 - 16:30 หัวข้อ : สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (8 ตำแแหน่ง)
สถานที่ : ห้องประชุมที่ 2 ชั้น 8 อาคาร 1 ( Conference )
หน่วยงาน : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จอง : นายนพกฤษณ์
เบอร์ติดต่อ : 7003
ปิดเวลา : 16:30
ประเภทการประชุม : -
320
SMTP error: Could not authenticate.