ปฎิทินการประชุม (รวม)

08:30 น. คณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 18/2566

20:00 น. ประชุม สคบ.

09:30 น. ประชุม สคบ.

10:00 น. ประชุมตรวจรับรายงานประจำปีกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

10:00 น. โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำ

09:00 น. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน

16:30 น. ประชุมรายงานความก้าวหน้าการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง

14:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 4/2566

09:45 น. พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

09:45 น. เตรียมงานวันวิชาการ

08:30 น. การประชุมรายงานผลโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านการประชุมระดับนานาชาติเพื่อการพ

08:30 น. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2566

13:00 น. ประชุมหารือเพื่อพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและนิทรรศการการจัดประชุมวิชาการด้านน้ำบาดดาลแห่งชาติ

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2566

13:00 น. ประชุม อ.ก.พ. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2566

09:00 น. ประชุมปิดตรวจโครงการพระราชดำริฯ

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 14/2566

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกฯ ครั้งที่ 3/2566

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกฯ ครั้งที่ 2/2566

12:00 น. ประชุมเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3

09:00 น. ประชมุคณะกรรมการสวัสดิการ

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับการประชุมวิชาการ

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกฯ

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

13:00 น. ประชุม ค.ต.ป.ทส. ชุดที่ 8 ครั้งที่ 6/2566

10:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 11/2566

08:30 น. ประชุมหารือเพื่อจัดทำตัวชี้วัดสำหรับประเมินผลการดำเนินงาน

13:30 น. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานเกี่ยวกับการจัดจ้าง

09:00 น. หารือการแสดงข้อมูลคำแนะนำบนแอปพลิเคชัน Badan4Thai

10:00 น. ประชุมรายงานความก้าวหน้าการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง

13:00 น. การประชุมกลุ่มย่อยสำหรับกลุ่มงานด้านปฏิบัติ โครงการการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำ ตาม

11:00 น. ประชุมจัดซื้อ ครั้งที่ 1

08:30 น. ประชุมจัดซื้อ

09:00 น. พิธีรับพระราชทาน

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

13:00 น. เตรียมสถานที่จัดพิธีรับของพระราชทาน

09:00 น. ประชุมร่วมตืดตามขับเคลื่อนโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

10:00 น. ชี้แจงรายละเอียดโครงการ

12:30 น. ประชุมเพื่อหารือเร่งรัดการเบิกจ่าย และซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566

08:30 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง อำนวยการสูง

10:00 น. คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุน

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 10/2566

08:30 น. ปิดตรวจการดำเนินงานตามโครงการฯ

10:00 น. ประชุมรายงานความก้าวหน้าการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง

13:00 น. การคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตำแหน่งนักธรณีวิทยา ปฏิบัติงาน สทบ.6

09:00 น. ประชุมปิดตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

13:00 น. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและนิทรรศการจัดประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติครั้งที่ 1 ประจำปี

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 8/2566

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

13:00 น. ปิดตรวจโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงรับผิดทางละเมิด

09:45 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2566

08:30 น. ลับ

08:30 น. ลับ

08:30 น. ลับ

08:30 น. ลับ

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 2 รายการ

08:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สทนช. ครั้งที่ 2/2566

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ

10:45 น. การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง อำนวยการสูง

13:00 น. ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำสะอาดให้กับโรงเรียนตำรวจ

14:00 น. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2566

09:00 น. ประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566

08:15 น. ประชุมสรุปผลงาน การศึกาษแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ

13:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 17/2566

09:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 16/2566

13:00 น. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2566

08:00 น. คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19 ครั้งที่ 3-2556

13:30 น. การเตรียมความพร้อมการหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ

13:00 น. ประชุมรายงานความก้าวหน้าการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง

13:00 น. ประชุมปรึกษาหารือแนวทางและมาตรการในการกำกับควบคุมการประกอบกิจการน้ำบาดาล

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

14:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2566

09:00 น. การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนที่ความอ่อนไหวต่อมลภาวะของแหล่งน้ำบาดาล (DRASTIC)

14:00 น. การประชุมเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2566

14:15 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

08:30 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก

13:00 น. ประชุมหารือเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน กพน. ตามร่าง พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. ....

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 7/2566

12:30 น. ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการ สว.

16:30 น. ลับ

13:30 น. ลับ

09:30 น. ประชุมทบทวนการจัดทำงบประมาณ ปี 2567

10:15 น. ประชุมคลินิกจัดทำตัวชี้วัด

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13:30 น. ประชุมทบทวนเป้าหมาาย KPIs

13:00 น. สัมภาษณ์เรื่องเติมน้ำใต้ดิน

09:00 น. จัดประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 14/2566

13:30 น. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ครั้งที่ 4/2566

08:30 น. ลับ

14:30 น. ประชุมหารือโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ GCL

08:45 น. ปรับปรุงระบบออนไลน์

08:45 น. ปรับปรุงระบบออนไลน์

08:00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก

08:30 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก

13:00 น. ประชุมเพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากร

09:45 น. การให้ความรู้ เรื่อง การเกิดตะกรันในท่อ โดยผู้บรรยายจาก บริษัท SCG

13:00 น. ลับ

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:30 น. ประชุมซักซ้อมการประชุมคณะกรรมการกำกับตัวชี้วัด

13:00 น. VDO ร่วมกับอนุกรรมการเลขาธิการวุฒิสภา

09:00 น. การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนที่ความอ่อนไหวต่อมลภาวะของแหล่งน้ำบาดาล (DRASTIC)

08:00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง อำนวยการสูง

08:00 น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ (8 ตำแหน่ง 15 อัตรา)

08:30 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

09:30 น. ลับ

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 6/2566

14:00 น. ลับ

09:00 น. ประชุมพิจารณาร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ำสา

12:00 น. ปปช

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน

08:00 น. ประชุมรับฟังความเห็นระดับภูมิภาค แนวทางการจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำฯ

14:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 2

08:15 น. ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักสูตร

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2566

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2566

09:00 น. การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนที่ความอ่อนไหวต่อมลภาวะของแหล่งน้ำบาดาล (DRASTIC)

08:00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง อำนวยการสูง

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 7/2566

13:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 15/2566

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:00 น. การประชุมคณะกรรมการสมาคมอุทกธรณีวิทยาไทย ครั้งที่ 3/2566

08:00 น. การประชุมสัมมนาทบทวนแผนงานโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลประจำปีง

08:00 น. การประชุมสัมมนาทบทวนแผนงานโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลประจำปีง

08:30 น. ประชุม ค.ต.ป.ทส. ชุดที่ 8 ครั้งที่ 5/2566

13:00 น. แนวทางการดำเนินการตาม พรบ.ตำรวจ

10:00 น. ประชุมร่วมกับ สทบ.เขต 12

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 6/2566

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 9/2566

03:30 น. การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนที่ความอ่อนไหวต่อมลภาวะของแหล่งน้ำบาดาล (DRASTIC)

09:00 น. ประชุมปิดตรวจด้านการบริหาร การเงิน บัญชี งบประมาณ ของหน่วยงานส่วนกลาง

09:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 12/2566

14:45 น. ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ

09:00 น. ประชุม TOR ครั้งที่ 1

09:00 น. ประชุม TOR ครั้งที่ 2

09:00 น. ประชุมหารือ

09:30 น. การประชุหารือเกี่ยวกับการปรับพื้นที่ความรับผิดชอบและการปรับเลขของหน่วยงานส่วนกลางในภู

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ

14:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชำนาญงาน

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:30 น. ประชุมหารือการเตรียมรับโอนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

08:30 น. ประชุมแผนการเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วงฯ

08:30 น. ลับ

08:30 น. ลับ

09:30 น. ขอหารือร่วมฯ

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 5/2566

09:30 น. ลับ

09:00 น. ประชุมหารือ

08:30 น. ประชุม ค.ต.ป.ทส. ชุดที่ 8 ครั้งที่ 4/2566

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 7/2566

09:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1

09:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2566

13:00 น. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน

13:00 น. หารือการประกอบกิจการน้ำบาดาล

13:00 น. หารือการประกอบกิจการน้ำบาดาล

13:00 น. ประชุมโครงการสำคัญประจำปี 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภาย

08:30 น. การศึกษาความอ่อนไหวต่อมลภาวะของชั้นน้ำบาดาลประเทศไทย

08:15 น. สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ

08:15 น. สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ

08:15 น. สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ

08:00 น. สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ

08:30 น. การประชุมเตรียมการการจัดประชุมประจำปี CCOP ครั้งที่ 59

09:00 น. ลับ

13:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 13/2566

13:30 น. ลับ

10:00 น. ประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง

14:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 1/2566

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 2

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

10:00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2566

13:30 น. ประชุมหารือการประกอบกิจการน้ำบาดาล

09:00 น. ขอเชิญประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1

09:00 น. ประชุมสำนักงานผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 2

10:00 น. ขอเชิญประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1

08:00 น. ขอเชิญประชุมสัมมนา ในหัวข้อ "การสำรวจและอนุรักษ์น้ำบาดาล ที่คนน้ำบาดาลรุ่นใหม่ควรรู้ Explo

12:00 น. ลับ

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก HiPPS และคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา

10:00 น. ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2566

12:00 น. ลับ

09:30 น. ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2566

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการติดตามหนี้ของสมาชิก

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักธรณีวิทยา ระดับชำนาญการ

14:00 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2566

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 8/2565

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 5/2566

14:30 น. ลับ

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:00 น. ประชุมถ่ายทอดความรู้ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ครั้งที่ 2

13:00 น. ประชุมวิดีทัศน์วิชาการ

15:00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ

14:00 น. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2566

09:15 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2566

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2566

08:00 น. การประชุมกลุ่มย่อยโครงการการศึกษาแนวทางการจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำ

05:00 น. ประชุมหารือการประกอบกิจการน้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมติดตามงาน

09:00 น. ประชุมระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ

13:00 น. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

13:30 น. ประชุมหารือการบังคับใช้กฎหมายน้ำบาดาลเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล

09:00 น. ติดตามงาน

09:00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

13:00 น. ขอเข้าพบหารือผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในประเด็นการควบคุมการปนเปื้อนในน้ำใต้ติน

13:00 น. ขอเข้าพบหารือผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในประเด็นการควบคุมการปนเปื้อนในน้ำใต้ติน

13:00 น. สัมภาษณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับประกอบการศึกษาโครงการการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการ

13:30 น. ลับ

09:00 น. ประชุมระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ

09:00 น. ประชุมสรุปข้อคิดเห็น ในประเด็นการควบคุมการปนเปื้อนน้ำใต้ดิน

09:00 น. ประชุมหารือกรณีการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล

09:00 น. ประชุม อ.ก.พ. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2566

13:00 น. การประเมินพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

14:30 น. ลับ

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักธรณีวิทยา ระดับชำนาญการ

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

04:15 น. การประชุมคณะกรรมการสมาคมอุทกธรณีวิทยาไทย

09:30 น. ประชุมระดมความคิดเห็น ในประเด็นการควบคุมการปนเปื้อนน้ำใต้ดิน

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

15:00 น. ประชุม KPI

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2566

09:30 น. หารือกับเจ้าหน้าที่จาก International Atomic Energy Agency (IAEA)

09:00 น. ประชุมปิดตรวจตามแผนตรวจสอบ เขต 1

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 4/2566

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 7/2566

13:00 น. ประชุมปิดตรวจตามแผนการตรวจสอบภายใน 2566

14:15 น. ประชุม อ.ก.พ. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2566

08:30 น. ประชุมการจัดทำชุดข้อมูลเปิดเผยภาครัฐ Open Data

13:30 น. ประชุมปรึกษาหารือและพิจารณาแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการน้ำบาดาลภาคเอกชน

13:00 น. ประชุม ค.ต.ป.ทส. ชุดที่ 8 ครั้งที่ 3/2566

13:00 น. มอบหมายงาน

09:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 11/2566

08:00 น. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

14:00 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2566

09:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 10/2566

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

14:00 น. ประชุมหารือโครงการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและส่งน้ำระยะไกลฯ

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณี ระดับชำนาญการ

08:30 น. ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ทบ.

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักธรณีวิทยา ระดับชำนาญการ

14:00 น. การประชุมคณะกรรมพิจารณากลั่นกรองเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

13:00 น. ประชุมเครื่องราชฯ

14:30 น. การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

10:00 น. ผลการดำเนินงานโครงการระบบติดตามในพื้นที่ทิ้งขยะ

09:00 น. ประชุมระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ

08:30 น. ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ทบ.

09:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 8/2566

13:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 2/2566

08:45 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2566

10:00 น. ติดตามเร่งรัดการเบิกค่าใช้จ่าย

09:00 น. ประชุมปิดตรวจ

03:00 น. อบรมการใช้งานเครื่องชุดสูบเก็บตัวอย่างพร้อมอุปกรณ์ (Pump low flow and Flow through cell) ติดตั้งบนยานพาหนะ

09:00 น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ (8 ตำแหน่ง 15 อัตรา)

09:30 น. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2566

09:00 น. ลับ

08:00 น. การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ

08:30 น. ประชุม AIT

09:30 น. การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ

09:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 9/2566

08:30 น. ประชุมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท การประชุมสัมมนาครูใหญ่ รร.ตชด ประจำปี 2566 ครั้งที่ 42 (online)

03:00 น. ประชุมความเป็นไปได้ในการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นหินอุ้มน้ำเค็มและชั้นหินกักเก็บป

13:00 น. บรรยาย นบก.ทส. รุ่น 2

07:00 น. โครงการจัดการความรู้ด้านน้ำบาดาล (KM) ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 8

07:00 น. โครงการจัดการความรู้ด้านน้ำบาดาล (KM) ครั้งที่ 6

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 5/2566

13:00 น. ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ทบ.

10:00 น. ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอการปรับเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนกลางใ

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการ HiPPS และทุนการศึกษา

09:00 น. ลับ

09:00 น. อบรมและรับฟังการบรรยายการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ผ

09:00 น. อบรมและรับฟังการบรรยายการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ผ

09:00 น. ลับ

09:00 น. ลับ

13:00 น. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ครั้งที่ /2566

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 2

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน

13:30 น. ปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการปริมาณจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

13:00 น. ประชุมปรึกษาหารือและพิจารณาแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการน้ำบาดาลของภาคเอกชน

09:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 7/2566

09:00 น. ลับ

08:30 น. ลับมาก

08:30 น. ลับมาก

08:30 น. ลับมาก

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีคณะที่ 1

09:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566

09:30 น. หารือแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกับ ผอ.วิชิต

17:00 น. ประชุมเกณฑ์การคัดเลือก ทสจ.ดีเด่น

09:00 น. ประชม 18 เขต

13:30 น. ลับ

13:30 น. ลับ

08:30 น. คณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ครั้งที่ 2(2566)

09:00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2566

09:00 น. หารือกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับโครงสร้างในการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

08:30 น. ประชุม ค.ต.ป.ทส. ชุดที่ 8 ครั้งที่ 2/2566

13:00 น. ประชุมชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570

09:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2566

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 2/2566

08:30 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ทส. ครั้งที่1/2566

09:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2566

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2566

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ครั้งที่ 2/2566

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2566

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2566

13:00 น. ประชุมหารือระบบสแกนลายนิ้วมือ โดย สบก. และ ศทส.

14:00 น. ติดตามเร่งรัด รายงานการตรวจรับพัสดุ

07:00 น. โครงการจัดการความรู้ด้านน้ำบาดาล KM. (เพิมเติม)

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

07:00 น. ประชุม AIT

07:00 น. โครงการจัดการความรู้ด้านน้ำบาดาล (KM) ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5

07:00 น. โครงการจัดการความรู้ด้านน้ำบาดาล (KM) ครั้งที่ 3

07:00 น. โครงการจัดการความรู้ด้านน้ำบาดาล (KM) ครั้งที่ 2

09:00 น. ขอเชิญประชุมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนต

09:00 น. ลับ

13:15 น. เข้าร่วมกิจกรรมการให้คำปรึกษาทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงา

13:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 1/2566

07:00 น. สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (8 ตำแแหน่ง)

07:00 น. สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (8 ตำแแหน่ง)

07:00 น. สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (8 ตำแแหน่ง)

07:00 น. สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (8 ตำแแหน่ง)

07:30 น. สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (8 ตำแแหน่ง)

07:30 น. สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (8 ตำแแหน่ง)

07:30 น. สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (8 ตำแแหน่ง)

07:30 น. สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (8 ตำแแหน่ง)

10:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2566

13:30 น. พิธีลงนามคำรับรอง

09:30 น. ขอเชิญประชุมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนต

09:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 5/2566

08:30 น. ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

09:30 น. ขอเชิญประชุมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนต

09:30 น. ขอเชิญประชุมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนต

09:30 น. ขอเชิญประชุมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนต

13:00 น. ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 1/2566

08:00 น. คณะกรรมการตัดสินรางวัลเครือข่ายน้ำบาดาลดีเด่น

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการสอบละเมิด

09:30 น. ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

09:00 น. ลับ

09:00 น. เข้าเฝ้ารับเสด็จโครงการพระราชดำริ

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 2/2566

10:00 น. การสำรวจและเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการส่วนกลาง

10:30 น. ประชุมหารือแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างการวิเคราะ์น้ำ

08:00 น. พิธีพระราชทานของขวัญปีใหม่จากเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

09:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 6/2566

09:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 5/2566

14:00 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2566

08:30 น. ประชุม ค.ต.ป.ทส. ชุดที่ 8 ครั้งที่ 1/2566

13:30 น. ประชุมหารือการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2566

13:30 น. คณะทำงานจัดงานวันน้ำบาดาลแห่งชาติ

09:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 1/2566

09:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 1/2566

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีคณะที่ 1

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายแนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดิน ครั้ง 1/2566

09:00 น. ระดมความคิดเห็น DSS

13:30 น. ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์การบริหารจัดการและเรียนรู้ด้านการประกอบ

13:00 น. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเครื่่องราชอิสริยาภรณ์ 2566

08:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2566

14:30 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

08:00 น. โครงการจัดการความรู้ด้านน้ำบาดาล (KM) ครั้งที่ 1

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 2/2566

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2566

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1

09:00 น. ประชุมติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

09:00 น. ประชุมติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

09:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 3/2566

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการฯ สหกรณ์น้ำบาดาล

09:30 น. ประชุมชี้แจงแนวทาง ITA ปี 2566

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการ

09:00 น. ประชุมหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

09:30 น. ประชุมรับมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีคณะที่ 1

14:30 น. ประชุมหารือโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor,ECC)

13:00 น. ประชุมส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

13:00 น. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในความรับผิดชอบของสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

16:30 น. ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำ

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 1/2566

14:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2566

08:00 น. สัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้การศ฿กษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

14:00 น. ประชุมคณะกรรมการติดตามหนี้ของสมาชิก ครั้งที่ 1/2566

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 1/2566

08:30 น. ประชุมหารือโครงการออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศแผนที่น้ำบาดาล

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2566

15:00 น. ประชุมพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566

09:30 น. DSS

09:30 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2566

09:30 น. ทำบุญกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

09:00 น. ทดสอบแอปพลิเคชัน Badan4Thai

08:30 น. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและเปิดตัวระบบฐานข้อมูลอุทกธรณีวิทยาในรูปสามมิติเพื่อบริหารจั

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 1/2566

09:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 2/2566

09:00 น. คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 1/2566

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมอุทกธรณีวิทยาไทย ครั้งที่ 1/2566

09:30 น. ประชุมหารือแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนประชาชน

13:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2566

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2566

09:30 น. ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณี ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 1/2566

09:30 น. ประชุมพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566

09:30 น. การฝึกอบรมการใช้งานเครื่องบันทึกระดับน้ำอัตโนมัติจำนวน 13 ชุด

09:00 น. การฝึกอบรมการใช้งานเครื่องบันทึกระดับน้ำอัตโนมัติจำนวน 30 ชุด

13:30 น. ประชุมนำเสนอผลการวิจัยโครงการการพัฒนาระบบการจัดการน้ำบาดาลสำหรับการวางแผนเพื่อเพิ่มปร

09:00 น. ประชุม สทบ.เขต

10:00 น. ประชุมความก้าวหน้าโครงการจัดทำฐานข้อมูลอุทกธรณีวิทยาในรูปแบบสามมิติเพื่อบริหารจัดการน

08:30 น. สำนักงานป.ป.ช.

08:30 น. สำนักงานป.ป.ช.

09:00 น. ประชุมมอบนโยบายให้กับหน่วยงานระดับพื้นที่

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งวิศวกร ระดับชำนาญการ

07:30 น. สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นายช่างเครื่องกล เจ้าพนักงานพัสดุ

07:15 น. สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นายช่างเครื่องกล เจ้าพนักงานพัสดุ

09:30 น. คณะทำงานโครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านน้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมหารือพระราชบัญญัติอิเล็กทรอนิกส์

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10:00 น. การสัมภาษณ์เชิงลึก โครงการพัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย

09:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 1/2566

09:00 น. ตรวจงานจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และประเมินความคุ้มค่า ทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

08:30 น. ทดสอบระบบ จัดเตรียมระบบห้องประชุม

13:00 น. จัดประชุมอบรม

13:00 น. Badan4Thai

14:30 น. ติดตามการดำเนินการศูนย์บริการสำนักควบคุม

08:00 น. โครงการจัดการความรู้ด้านน้ำบาดาล (KM) ครั้งที่ 7-8

08:00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

08:00 น. โครงการจัดการความรู้ด้านน้ำบาดาล (KM) ครั้งที่ 3-4

12:30 น. การบริการปรึกษา ปัญหา Office syndrome

08:30 น. แก้อาการ Office syndrome

13:00 น. ประชุม ค.ต.ป.ทส. ชุดที่ 8 ครั้งที่ 11/2565

08:30 น. การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณ ปี 2567

08:30 น. การส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

09:30 น. ประชุมคณะทำงาน PMQA 4.0

13:00 น. ประชุม PMQA

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 11/2565

08:30 น. ประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับดูแล การควบคุมภายใน ทบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะ 1

10:00 น. ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

09:00 น. ประชุมรับฟังแนวการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกอ

15:00 น. การประชุม UN-Water Summit on Groundwater 2022

08:30 น. อบรมกองบริหารกองทุนฯ

13:00 น. ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 4/2565

14:00 น. รับฟังการชี้แจง (ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

14:00 น. รับฟังการชี้แจง (ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

13:00 น. ประชุมตรวจสอบการดำเนินโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

13:00 น. ประชุมคณะกรรมาการติดตาม กำกับดูแล การควบคุมภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25

08:00 น. คณะกรรมการน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2565

09:00 น. ประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากผลการศึกษารายงานประ

08:30 น. ประชุมหารือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานก่อสร้าง

13:00 น. ประชุมหารือเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

13:00 น. ลับ

10:00 น. การประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและ

09:30 น. ลับ

14:00 น. e-Service

15:00 น. ประชุมคณะกรรมการติดตามหนี้ของสมาชิก ครั้งที่ 7/2565

09:30 น. ลับ

09:15 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 10/2565

09:00 น. ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

08:30 น. อบรมบุคลากรกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

08:30 น. ลับ

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 13/2565

09:00 น. สอบพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

13:30 น. ประชุมหารือการใช้งานระบบ E-service

15:00 น. ลับ

08:30 น. ลับ

09:00 น. ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

08:00 น. การฝึกอบรมหลักสูตร Basic of data science and bigdata analyitcs

08:00 น. การฝึกอบรมหลักสูตร Basic of data science and bigdata analyitcs

08:00 น. การฝึกอบรมหลักสูตร Basic of data science and bigdata analyitcs

08:00 น. การฝึกอบรมหลักสูตร Basic of data science and bigdata analyitcs

10:00 น. ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

09:00 น. ประชุมเปิดตรวจตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

09:30 น. การประชุมชี้แจงข้อเสนอการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ

08:30 น. ปรับปรุงห้องประชุม

13:00 น. ปรับปรุงห้องประชุม

09:00 น. ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12/2565

10:00 น. ประชุมการเปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:00 น. ประชุมสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

07:00 น. สอบเพื่่อวัดความรู้ความสามารถที่่่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)

07:00 น. สอบเพื่่อวัดความรู้ความสามารถที่่่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)

14:00 น. การพัฒนาแอปพลิเคชัน Badan4Thai

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 3

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

08:30 น. ทดสอบระบบ จัดเตรียมระบบประชุมออนไลน์

08:30 น. ทดสอบระบบ จัดเตรียมระบบห้องประชุมออนไลน์

10:00 น. ประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

10:00 น. ให้ข้อมูลโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ฯ

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:30 น. ประชุมสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

08:00 น. จัดทำระบบ

17:15 น. ประชุมหารือ (อทบ)

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการพิเศษ

08:00 น. ปรับปรุงระบบ

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ

08:00 น. คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่่ 13/2565

13:00 น. ประชุมปิดตรวจตามแผนการตรวจสอบภายใน 2565

13:00 น. การประชุมหารือตัวชี้วัดของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีบัญชี 2566

06:00 น. ประชุมคณะกรรมการสอบสวน (ลับ)

09:00 น. คณะกรรมการพิจารณากรอบการสั่งสมประสบการณ์ข้าราชการผู้มีผบสัมฤทธิ์สูง

06:00 น. ประชุมคณะกรรมการสอบสวน (ลับ)

14:00 น. ประชุมหารือสำนักภายใต้การกำกับดูแลของ รอง อทบ.ยงยุทธ

09:00 น. ลับ

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2565

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2565

14:30 น. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ครั้งที่ 6/2565

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

11:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 9/2565

08:30 น. คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบ HiPPS

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณี ระดับชำนาญการ

13:00 น. ประชุมเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

08:30 น. การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกำหนดกรอบแนวทาง ปี 2566

14:15 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2565

09:00 น. เปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานกับ สตง.

09:00 น. เปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานกับ สตง.

09:00 น. เปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานกับ สตง.

09:00 น. เปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานกับ สตง.

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:30 น. ประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านน้ำบาดาลเพื่อบริการประชาชน (Badan4Thai)

13:30 น. ประชุมเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติ

08:00 น. รายงานตัว

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2565

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2565

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2565

10:00 น. การประชุมพิจารณาตัดสินรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่น

13:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 8/2565

10:00 น. การประชุมพิจารณาตัดสินรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่น

09:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 8/2565

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 4

06:30 น. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

06:30 น. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10:00 น. สำนักเลขานุการ APTERR เข้าเยี่ยมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

09:00 น. ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง

09:00 น. การประชุมคณะทำงานติดตามหนี้ค้าง

09:00 น. การประชุมคณะกรรมการน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565

10:00 น. ประชุมส่งมอบงานคณะกรรมการบริหารสมาอุทกธรณีวิทยาไทย

16:00 น. ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 8/2565

08:00 น. รายงานตัว

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่อ

07:30 น. ประชุมเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

08:00 น. สอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

13:30 น. ประชุมหารือการลงพื้นที่ออกตรวจ

13:45 น. ประชุมผู้บริหาร ทบ. ครั้งที่ 7/2565

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 7/2565

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 7/2565

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักธรณีวิทยา ระดับชำนาญการ

09:30 น. ประชุมตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ

09:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 7/2565

09:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 7/2565

09:00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565

13:30 น. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ครั้งที่ 5/2565

16:30 น. อทบ เป็นวิทยากรบรรยาย

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:00 น. ประชุมหารือสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

13:30 น. การประชุมติดตามงานสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 7/2565

09:30 น. ประชุมหารือภาคีเครือข่าย

13:15 น. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ 2 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลอุทธรณีวิทยาในรูปแบบสามมิติ

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3

14:15 น. ประชุมเตรียมความพร้อมภาคีเครือข่าย

08:00 น. การรายงานตัว

08:30 น. อบรมการใช้งานชุดสูบทดสอบปริมานน้ำเพื่อประมาณคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นน้ำบาดาลแบบชุด

08:30 น. ประชุมโครงการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ DSS

09:30 น. หารือสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

08:45 น. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

13:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 6/2565

13:00 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2565

08:00 น. รายงานตัวพนักงานราชการ

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่

14:00 น. ประชุมเตรียมการจัดประชุมภาคีเครือข่ายผู้ใช้น้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2565

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2565

08:30 น. ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

08:30 น. ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

08:30 น. ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

13:00 น. การประชุมเข้าพบหารือจาก DHI

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 12/2565

14:00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมภาคีเครือข่ายฯ

09:00 น. ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

08:30 น. สตง. ตรวจสอบ

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ภายใต้โครงการเสริมสร้างฯ ครั้งท

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ภายใต้โครงการเสริมสร้างฯ ครั้งท

10:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 2/25625

14:00 น. การประชุม คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็น “เพชรจร

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 6/2565

10:00 น. ประชุม อ.ก.พ. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2565

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเงินประจำตำแหน่ง

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 6/2565

05:00 น. ประชุมคณะกรรมการวิชาการน้ำบาดาลนานาชาติ

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2565

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2565

15:30 น. ลับ

09:00 น. ประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ

13:00 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2565

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

09:30 น. ประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานโครงการ ภายใต้ความรับผิดชอบของ สสป.

09:00 น. ประชุมปิดตรวจตามแผนการตรวจสอบภายใน 2565

08:30 น. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ฯ ครั้งที่ 2/

08:30 น. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ฯ ครั้งที่ 1/

09:00 น. คณะกรรมการพิจารณาจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์

09:00 น. ประชุมพิจารณาการนำเสนอรายงานแผนการดำเนินการโครงการจัดทำระบบฐานระบบจัดทำระบบฐานข้อมูลอ

09:30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเสนอโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

08:00 น. คณะกรรมการวิชาการน้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2565

07:00 น. สอบเพื่่อวัดความรู้ความสามารถที่่่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 5/2565

09:30 น. ประชุมชี้แจงรายละเอียดแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

13:00 น. ประชุมทดสอบระบบ

12:00 น. คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบ HiPPS

09:00 น. ประชุม อ.ก.พ. 2/2565

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมิน

13:00 น. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจั

18:00 น. นำเสอนระบบงาน

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2565

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

13:30 น. ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

10:00 น. ประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น งบกลางเพิ่มเติม 2565

09:00 น. ประชุมงบกลาง2565 (เพิ่มเติม)

09:00 น. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2565

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 2

13:00 น. ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 1 โครงการระบบฐานข้อมูลอุทกธรณีวิทยาในรูปสามมิติเพื่อบริหารจัดการ

08:00 น. สอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

08:00 น. สอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

13:30 น. ประชุมหารือการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงิน ค่าใช้น้ำบาดาล และค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2565

08:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 7/2565

09:30 น. ประชุมหารือการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินค่าใช้น้ำบาดาล ฯผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส

11:00 น. คณะทำงานรับเสด็จ

10:00 น. คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2565

08:00 น. ประชุมรับเสด็จ

13:30 น. ประชุมหารือร่วมกับ ศทส.

08:30 น. ประชุมหารือ

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2565

13:00 น. ประชุมหารือร่วมกับ ศทส.

03:00 น. ประชุมคณะกรรมการสอบสวน (ลับ)

09:00 น. ปรับปรุงโครงสร้าง

13:00 น. ทดสอบระบบ 65

13:30 น. ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA )

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

10:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:00 น. ประชุมร่วมกับ ศทส.

09:00 น. รับมอบนโยบาย

08:30 น. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์(e-Service) ครั้งที่ 2

08:30 น. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์(e-Service) ครั้งที่ 2

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2565

13:00 น. ทดสอบระบบ65/1

09:00 น. สอบพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2565

09:00 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2565

09:00 น. ลับ

13:00 น. อบรมการใช้งานเครื่องรางวัดระดับความสูง

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2565

13:30 น. ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สหกรณ์น้ำบาดาล

09:00 น. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565

09:00 น. อาจารน์ที่ปรึกษานิเทศ

18:30 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชา

08:00 น. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10:00 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565

09:00 น. อบรมการใช้เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

13:30 น. ประชุมติดตามงาน (อทบ.) ที่ปรึกษาสวัสดิ์

03:00 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565

09:30 น. ประชุมคณะทำงานติดตามหนี้ค้าง

09:30 น. เสวนา ปลดล็อกข้อจำกัดการวิจัยสิ่งแวดล้อม

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

13:30 น. ประชุมหารือแนวทางการจัดฝึกอบรมวิชาการอุทกธีวิทยา

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2565

13:30 น. ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ปี 2565 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 1

10:00 น. ประชุม คตป.ทส. ชุดที่ 8 ครั้งที่ 1/2565

09:00 น. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2565

09:00 น. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

10:00 น. Badan4Thai

15:00 น. เร่งรัดติดตามโครงการของสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2565

14:00 น. ประชุมโครงการระบบตัดสินใจผู้บริหาร

13:00 น. ประชุม อ.ก.พ.

08:30 น. ประชุมผู้บริหาร

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ครั้งที่ 1/2565

08:00 น. การจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ครั้งที่ 4

08:00 น. การจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ครั้งที่ 3

16:00 น. ประชุม งานนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล

09:00 น. อบรมและสาธิตการใช้งานเครื่องบันทึกระดับน้ำอัตโนมัติ

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีคณะที่ 2

13:00 น. ประชุม DSS

09:00 น. อบรมการใช้งานเครื่องบันทึกระดับน้ำบาดาลอัตโนมัติ จำนวน 21 ชุด

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:00 น. ประชุมหารือแนวทางการดำเนินคดี

09:00 น. ลับ

08:30 น. ประชุมโครงการประกวดนวัตกรรม

08:45 น. ประชุมโครงการประกวดนวัตกรรม

08:00 น. ประชุมโครงการประกวดนวัตกรรม

13:00 น. ตรวจรับงานจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญด้านการวางการแผนฯ

09:00 น. การบรรยายพิเศษเรื่องถ้ำวิทยาของโครงการศึกษาสำรวจขั้นรายละเอียดระดับลึกในพื้นที่หินปูน

13:30 น. ประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

07:00 น. อำนวยการสอบพนักงานกองทุนฯ

10:00 น. ประชุมโครงการ

09:00 น. ่เผยแพร่ผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาและประเมินประมาณการสูบน้ำบาดาลท

07:00 น. สอบพนักงานกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 14/2564

10:00 น. ประชุมคณะอำนวยการเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ

13:00 น. ลับ

13:30 น. ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 6/2564

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 10/2564

09:15 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมเพิ่มประสิทธิภาคภาครัฐ

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 23/2564

09:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1

09:00 น. คณะทำงานตามระบบประเมินผลของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

11:30 น. ประชุมหารือ การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมหารือโครงการที่ขอรับเงินกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2564

09:00 น. ประชุมตรวจรับจ้างที่ปรึกษาฯ

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ

09:30 น. ประชุมสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2564

13:30 น. ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันน้ำบาดาลเพื่อบริการประชาชน (Badan4Thai)

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 22/2564

08:30 น. อทบ ประชุมหารือ

08:30 น. ประชุม AIT

11:00 น. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการTOR จัดซื้อยานพาหนะและขนส่งโครงการเสริมสร้างฯ65 จำนวน 2 ราย

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 24/2564

13:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1

09:00 น. ลับ

13:30 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 11/2564

13:30 น. คณะกรรมการการประชุมโครงสร้าง

08:15 น. KM ด้านการสำรวจน้ำบาดาล

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2564

09:00 น. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการน้ำเกษตร

16:00 น. ประชุมสรรหาพนักงานกองทุนฯ

13:30 น. ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 6/2564

16:00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 13/2564

09:30 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 10/2564

09:00 น. ประชุมธรรมาภิบาลข้อมูล

09:00 น. แบบเติมน้ำฝนผ่านหลังคา โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

13:30 น. การประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับดูแล การควบคุมภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2564

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ ครั้งที่2

09:30 น. ประชุมหารือจัดทำวีดีทัศน์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนฯ

09:00 น. แนะนำโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สอฟ.)

09:00 น. หารือเพื่อให้ข้อเสนอแนะโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

09:00 น. ลับ

08:00 น. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอบรมการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) สำหรับเจ้าหน้าที่

09:30 น. ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 6/2564

13:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 21/2564

09:30 น. โครงการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลกร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

13:30 น. ประชุมหารือโครงสร้าง

14:30 น. การประชุมการชี้แจงตัวชี้วัด สทบ. เขต

09:00 น. ประชุมตรวจรับจ้างเหมาบริการงานด้านการวางแผน

09:30 น. ประชุมติดตามการดำเนินงานของ ศทส.

09:30 น. ประชุมพิจารณาความเหมาะสมและจำเป็นของโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบ

13:30 น. รับมอบนโยบายปีงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ.2565 จาก ปกท.ทส.

09:30 น. ประชุมสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2564

09:00 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

13:30 น. ดำเนินการ

14:00 น. ประชุมหารือร่วมกับ JICA

08:30 น. อบรมการเสริมสร้างความรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

13:00 น. ประชุมเรื่องการฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16

09:15 น. ปฐมนิเทศพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลรายใหม่

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

13:00 น. การจัดทำข้อมูลการพิจารณาพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเชิงรุก

08:00 น. ประชุมหารือร่วม โครงการศึกษา ฯ

03:00 น. ประชุมเปิดตรวจตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

13:45 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2564

12:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 19/2564

09:30 น. กพร.

08:00 น. สัมภาษณ์พนักงานกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

09:00 น. ทดสอบจองห้องประชุม

10:00 น. ประชุมโครงสร้าง

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1 (กนก.)

09:00 น. การประชุมกำหนดขอบเขตของงานจ้างและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจ้างเหมาบริการงานด้านการ

08:30 น. ทบทวนแผนโครงการ และข้อกำหนดโครงการแผนฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี

08:30 น. สอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

13:00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

10:00 น. ประชุมพิจารณาขอบเขตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

09:00 น. ประชุมรับฟังการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 โครงการอุตสาหกรรมเติมน้ำใต้ดินระดับตื้

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 20/2564

08:30 น. ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

13:30 น. ประชุมเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

09:30 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 10/2564

09:00 น. ลับ

09:00 น. ลับ

14:00 น. ทดสอบการจองห้องประชุม

09:30 น. ประชุมสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

13:30 น. กรอบรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์

09:30 น. ทบทวนแผนโครงการ และข้อกำหนดโครงการแผนฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี

13:30 น. ประชุมผู้บริหาร

08:30 น. อบรมควบคุมคุณภาพการเจาะน้ำบาดาลและการตรวจรับงาน

17:45 น. การบริหารน้ำในแต่ละพื้นที่

08:00 น. ช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 2

08:00 น. ช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 2

08:00 น. ช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 2

09:30 น. อบรม Train the Trainers

08:00 น. อบรม Train the Trainers

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการติดตาม และรายงานสถานภาพการใช้ค่าสาธารณูปโภคของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

08:30 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 7 /2564

13:30 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2564

09:00 น. ชี้แจงโครงการ รวมถึงเรื่องการจัดทำคู่มือความยั่งยืนของน้ำชุมชน

08:00 น. ประชุมปัจฉิมนิเทศน์กับ สทนช.

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

15:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการส่วนกลางในส่วนกลาง ครั้งที่ 13/2564

08:30 น. ทดสอบจองห้องประชุม 09.00 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

08:00 น. ประชุมเตรียมการ THA 2022

12:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการส่วนกลางในส่วนกลาง ครั้งที่ 12/2564

13:30 น. ประชุมผู้บริหาร

13:00 น. ประชุมผู้บริหาร

09:00 น. ศทส.ทดสอบ

ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 1 (ห้องใหญ่)

ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 1 (ห้องใหญ่)

ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 1 (ห้องใหญ่)

ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 2

ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 2

ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 1 (ห้องใหญ่)